Om Choir With Narad At Savitri Bhavan, Auroville – 6.12.2011